Database: China
b-6141
B-6141 - "Panda"
Pilot: Gao Xinsheng, Beijing